Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Παγιδευμένοι...στη Κύπρο

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απέστειλε επιστολή σε όλες όλες τις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την οποία ζητεί να ενημερώσουν το επενδυτικό κοινό για το αν έχουν καταθέσεις στην Κύπρο στις τράπεζες Λαική - Κύπρου - Ελληνική που υπόκεινται σε κούρεμα.

Όπως προκύπτει μέχρι στιγμής καταθέσεις στις εν λόγω τράπεζες μέχρι την ημέρα που έκλεισαν διατηρούσαν:

JUMBO - Ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι η εταιρεία διαθέτει στην Κύπρο καταθέσεις και κεφάλαιο κίνησης 58 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου.

Attica Bank - Η τράπεζα κατέχει στο χαρτοφυλάκιο διαθεσίμων προς πώληση ομόλογο έκδοσης της Τράπεζας Κύπρου (ISIN CY0141890117), ονομαστικής αξίας 5 εκ. ευρώ το οποίο αποτιμά σε τρέχουσες τιμές.

ΟΤΕ- Καταθέσεις περίπου 3 εκατ. ευρώ έχει ο ΟΤΕ στα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου (Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα), όπως ανακοίνωσε ο όμιλος.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η πλειονότητα των καταθέσεων αυτών αποτελούν το αντίκρισμα για ήδη εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ - Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είχε, μέσω θυγατρικών εταιρειών και κοινοπραξιών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, μη εγγυημένες καταθέσεις 2 εκατ. ευρώ.

ΟΠΑΠ - Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΠΑΠ Α.Ε οι θυγατρικές της έχουν καταθέσεις περίπου 2 εκατ. ευρώ.

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε - Η διοίκηση της «ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι οι καταθέσεις του Ομίλου στην Τράπεζα CPB, ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 867.296,6 ευρώ.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ- Ο Όμιλος δεν διατηρεί καταθέσεις στα τραπεζικά ιδρύματα Τράπεζα Κύπρου, C.P.B. και Ελληνική Τράπεζα, που τηρούνται στην Κύπρο. Ο Όμιλος κατέχει 415.800 μετοχές της εταιρείας "CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD", οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χ.Α. Το ποσοστό του κύκλου εργασιών του Ομίλου στην Κύπρο για την χρήση 2012 ανήλθε σε 10%.Η εξέλιξη της δραστηριότητας του Ομίλου στην Κύπρο αναμένεται να έχει μία πτώση της τάξης του 5% επί του συνολικού κύκλου εργασιών.

ΚΟΥΜΠΑΣ- Ο Όμιλος κατέχει 415.800 μετοχές της εταιρείας "CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD", οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χ.Α. Το ποσοστό του κύκλου εργασιών του Ομίλου στην Κύπρο για την χρήση 2012 ανήλθε σε 10%. Η εξέλιξη της δραστηριότητας του Ομίλου στην Κύπρο αναμένεται να έχει μία πτώση της τάξης του 5% επί του συνολικού κύκλου εργασιών. Ο Όμιλος έχει εκδώσει κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού 27. εκατ. € και κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού 78. εκατ. € (υπό το άρτιο κατά ποσοστό 90% επί της ονομαστικής αξίας εκάστης Ομολογίας) με ομολογιούχο δανειστή την "CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD". Επίσης, διατηρεί δάνειο ποσού 1,7 εκατ. € με το ίδιο ως άνω τραπεζικό ίδρυμα.

ΕΛΠΕ- Ο Όμιλος έχει τέσσερεις θυγατρικές που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο εκ των οποίων οι δύο ενεργούν σαν μητρικές εταιρείες συμμετοχών στα Βαλκάνια και δεν έχουν καμία έκθεση στην Κυπριακή αγορά ή το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Στην αγορά πετρελαιοειδών στην Κύπρο, δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές εταιρείες Hellenic Petroleum Cyprus Ltd και RAMOIL Cyprus Ltd με δίκτυο πρατηρίων και πωλήσεις σε βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες. Η συμμετοχή στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών των δραστηριοτήτων του Ομίλου στην Κύπρο δεν ξεπερνάει το 3,5% με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2012 ενώ το σύνολο του απασχολούμενου κεφαλαίου ανέρχεται σε €65εκ. (Οι πιο πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις των δυο θυγατρικών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο βρίσκονται στο site του Ομίλου www.helpe.gr)

Στο σύνολο του Ομίλου μόνο οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή αγορά διατηρούν καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου (Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα, Ελληνική Τράπεζα και Συνεταιριστική Τράπεζα). Τα υπόλοιπα καταθέσεων αφορούν τις εισπράξεις από το δίκτυο πρατηρίων στην τοπική αγορά, ενώ το συνολικό υπόλοιπο σε όλα τα ανωτέρω χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανέρχεται σε €5 εκ. περίπου και αντιστοιχεί στις εκκαθαρίσεις εισπράξεων των τελευταίων ημερών πριν από την εφαρμογή του κλεισίματος των τραπεζών στις 15/3/2013.

Ο Όμιλος δεν κατέχει κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών στην Κύπρο. Δεδομένης της περιορισμένης συμμετοχής των δραστηριοτήτων στην Κύπρο στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, δεν αναμένεται ουσιαστική επίδραση στην κερδοφορία η τη χρηματοοικονομική του θέση ως αποτέλεσμα των πρόσφατων εξελίξεων στη χώρα.

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Το υπόλοιπο των καταθέσεων άνω των 100 χιλιάδων ευρώ , των εταιρειών του Ομίλου, που τηρούνται στην Κύπρο, ανά λογαριασμό και τράπεζα, την 15/3/2012 είχαν ως εξής :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
CIVICO LTD 326.846 Euro ΚΥΠΡΟΥ
β) Ο Όμιλος δεν κατέχει κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των τραπεζών Κύπρου και CPB .
γ) Το ποσοστό του κύκλου εργασιών στην Κύπρο για την χρήση 2012, ανέρχεται σε 0,4% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών. Διευκρινίζεται ότι το σύνολο του κύκλου εργασιών της 100% θυγατρικής Civico Ltd που εδρεύει στην Κύπρο, αφορά σε πελάτες εκτός Κύπρου.
δ) Πέραν της επίπτωσης που αναμένεται να προκύψει επί της κατάθεσης της θυγατρικής Civico Ltd που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ και η οποία δεν δύναται να προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια, δεν αναμένεται κάποια άλλη άμεση σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τον κύκλο εργασιών του Ομίλου από τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο.

Μέχρι στιγμής απάντησαν ότι δεν έχουν καταθέσεις στις τράπεζες Κύπρου και CPB που να υπόκεινται σε κούρεμα οι παρακάτω:

ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. - MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.- ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. - ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. - ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. - ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.- ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε - ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. - ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. - ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. - DIONIC AEBE ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ - ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. - ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ - ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. - EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. - ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ - ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. - ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. - ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. - ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. - ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ - ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ - CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.& Ε. Λιπαντικών & Πετρ/ών - ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. - EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ - ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. - ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. -LAVIPHARM Α.Ε.- ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. - CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. - ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - SPACE HELLAS Α.Ε. - MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. - ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. - Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. - ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE - FLEXOPACK AEBE ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - SATO - ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - REVOIL -ΧΑΛΚΟΡ- ΚΟΡΡΕΣ - ΒΥΤΕ - ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΕΡΣΕΥΣ - ΕΤΕΜ - ΣΙΔΕΝΟΡ.
http://www.newmoney.gr

0 σχόλια: